top of page

1.Introductie 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Fotografie An Clapdorp, persoonsgegevens verzamelt en welke rechten jij hebt met betrekking tot deze gegevens.  

 

An Clapdorp wonende te Pedestraat 4 te. 1602 Vlezenbeek, drijft handel onder de naam Fotografie An Clapdorp, eenmanszaak met vestigingsadres Pedestraat 4 te 1602 Vlezenbeek en KBO-nummer BE 0682 710 150. Naar Fotografie An Clapdorp wordt hierna verwezen als Fotografie An Clapdorp, ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’. 

 

 

In verband met vragen rond deze verklaring kan je Fotografie An Clapdorp bereiken op foto.anclapdorp@gmail.com - +32(0)477/72.21.39 

 

2. Verwerkte persoonsgegevens 

Fotografie An Clapdorp verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten, zoals de website, en/of degene die door jezelf worden verstrekt. Wanneer je persoonsgegevens van derden verstrekt, neemt Fotografie An Clapdorp aan dat deze derden het daarmee eens zijn. Het verstrekken van deze persoonsgegevens gebeurt op jouw verantwoordelijkheid. 

De volgende gegevens worden verzameld en verwerkt: 

 • [Voor- en achternaam 

 • Adresgegevens 

 • Telefoonnummer 

 • E-mailadres 

 • Foto 

Dit gebeurt door opslag in het persoonlijke digitale dossier van de klant. 

Omdat personen worden vastgelegd op foto, verwerkt Fotografie An Clapdorp ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (zo is op een foto jouw ras/etniciteit zichtbaar). Doordat je je laat fotograferen geef je echter toestemming om deze foto’s te gebruiken voor de beschreven doeleinden. 

Via haar website noch dienst heeft Fotografie An Clapdorp de intentie om gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, zonder toestemming van ouders of voogd. Ze kan echter de leeftijd van websitebezoekers niet controleren, waardoor het ouders aangeraden wordt om bij de online activiteiten van hun kinderen betrokken te zijn, indien zij niet wensen dat er gegevens over hun kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, kan contact worden opgenomen via de bovenstaande contactgegevens, waarop de informatie wordt verwijderd. 

Jij staat zelf in voor de juistheid van de door jou verstrekte gegevens en dient Fotografie An Clapdorp te verwittigen zodra er wijzigingen zijn. 

3. Redenen van verwerking 

Fotografie An Clapdorp verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • [telefoonnummer en e-mailadres, om je te kunnen bellen of e-mailen om de dienstverlening te uitvoeren (bijvoorbeeld: het plannen van een fotoshoot), 

 • naam en e-mailadres, om jouw betaling af te handelen, 

 • adresgegevens en e-mailadres, om goederen en diensten bij jou af te leveren, 

 • foto, om de opdracht uit te voeren en de portfolio te vervolledigen 

 • naam en e-mailadres, om je een nieuwsbrief te versturen om je op de hoogte te brengen van interessante nieuwigheden, indien je hiervoor je expliciete toestemming hebt gegeven of indien er een goede reden bestaat voor ons om aan te nemen dat je hierin geïnteresseerd zou zijn 

 • als er gegevens worden gevraagd om deel te nemen aan een wedstrijd of om een freebie te ontvangen, worden deze enkel daarvoor gebruikt tenzij je bijkomende toestemming geeft voor gebruik voor marketing] 

In elke marketing e-mail krijg je de mogelijkheid om je uit te schrijven. 

4. Geautomatiseerde besluitvorming 

Fotografie An Clapdorp neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, dus zonder een menselijke tussenkomst, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

5. Duur van de bewaring 

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze worden verzameld, zoals hierboven aangegeven. Facturatiegegevens worden 7 jaar bewaard omdat de boekhoudwetgeving dit verplicht. 

Foto’s genomen tijdens fotoshoots worden voor onbepaalde termijn bewaard, gezien ze onderdeel uitmaken van de portfolio.  

6. Beveiliging 

Fotografie An Clapdorp doet  alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen. 

7. Delen van persoonsgegevens met derden 

Fotografie An Clapdorp deelt jouw persoonsgegevens met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting (bijvoorbeeld: boekhouder). Met bedrijven die jouw gegevens verwerken naar aanleiding van een instructie van ons (bijvoorbeeld: voor het drukken van een fotoalbum of fotoafdrukken), sluiten wij een overeenkomst om ervoor te zorgen dat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid wordt behouden als jou in deze privacyverklaring wordt beloofd. Fotografie An Clapdorp blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

Voor de toegang van derden tot cookie gegevens, verwijzen wij naar onze cookieverklaring. 

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. 

Je kan deze inzien, corrigeren of verwijderen. Je kan bij ons een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar je toe te zenden, of naar een andere door jou genoemde organisatie over te dragen. Incomplete of incorrecte gegevens moeten wij aanvullen of corrigeren. Je kan ook jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fotografie An Clapdorp. Zo heb je het recht ons te vragen jouw gegevens te verwijderen wanneer wij geen reden meer hebben om deze te bewaren en/of verwerken. 

Om deze rechten uit te oefenen hoef je ons enkel maar te contacteren via de bovengenoemde contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, wordt gevraagd jouw identiteitsbewijs met dit verzoek mee te sturen. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen [4 weken], op jouw verzoek. Een verzoek indienen is kosteloos, tenzij het kennelijk ongegrond of buitensporig is. Dan kunnen er administratieve kosten worden aangerekend.  

Indien je na zo’n verzoek toch van mening bent dat wij jouw rechten geschonden hebben, heb je ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL). Gebruik daarvoor de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen.  

9. Aanpassingen aan deze verklaring 

Fotografie An Clapdorp behoudt zich het recht voor aanpassingen te doen aan deze verklaring. Een nieuwe versie van deze verklaring die grondig verschilt van een eerdere versie zal jou actief ter kennis worden gebracht. 

 

Laatst gewijzigd op 24 januari 2024.

bottom of page